Tworzenie hasła dostępu do witryny UONET+

  1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych, wprowadź adres witryny UONET+ Twojej szkoły: (https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminajozefow) i naciśnij klawisz Enter.
  2. Na wyświetlonej stronie startowej witryny kliknij przycisk Zaloguj się.
  3. W oknie Logowanie w polu Nazwa Użytkownika wprowadź swój adres e-mail, a następnie kliknij odsyłacz Przywracanie dostępu. Wprowadzamy ten sam adres e-mail, który został wcześniej wprowadzony do bazy systemu UONET+.
  4. W oknie Przywracanie dostępu dokonaj autoryzacji operacji poprzez przepisanie tekstu z obrazka. Jeśli tekst jest nieczytelny, wygeneruj następny klikając przycisk . Następnie w polu Adres E-mail wprowadź swój email i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.
  5. Wyświetli się strona z informacją, że na zapisany w systemie adres wysłano wiadomość, zawierającą dalsze instrukcje.
  6. Odbierz wiadomość, przeczytaj ją i kliknij odsyłacz do strony, na której możliwe będzie wprowadzenie hasła dostępu.
  7. Na stronie Przywracanie hasła użytkownika dokonaj ponownie autoryzacji operacji, wprowadź hasło w polach Nowe hasło i Powtórz nowe hasło i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło. Wyświetli się strona Podsumowanie operacji zawierająca informację, że hasło zostało zmienione.
  8. Zamknij okno przeglądarki.

Uruchamianie witryny systemu UONET+ po utworzeniu hasła dostępu

  1. Przejdź do strony startowej witryny UONET+ kliknij przycisk Zaloguj się.
  2. W oknie Logowanie wprowadź adres swój adres e-mail i utworzone podczas pierwszego logowania hasło dostępu i kliknij przycisk Zaloguj się.