Zarządzenie Nr 1/2023/2024
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Majdanie Nepryskim z dn. 26.09.2023 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1148 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

  1. 02 listopada 2023 - czwartek
  2. 03 listopada 2023 - piątek
  3. 02 maja 2024 - czwartek
  4. 14 maja 2024 - egzamin ósmoklasisty
  5. 15 maja 2024 - egzamin ósmoklasisty
  6. 16 maja 2024 - egzamin ósmoklasisty
  7. 23 maja 2024 - Dzień Patrona
  8. 31 maja 2024 - piątek

§ 2

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do 30 września o ustalonych terminach dni wolnych oraz poinformowaniu rodziców o zapewnieniu opieki nad uczniami, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły: Maria Rysztak