Polish English German Italian Russian
Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim

Świetlica

Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II
w Majdanie Nepryskim

I. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 • Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo - wychowawczej świetlicy opracowanego przez nauczyciela świetlicy na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z Programem Profilaktyczno-Wychowawczym Szkoły.
 • Nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor Szkoły.
 • Nauczyciele świetlicy odpowiadają wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same. Nauczyciel świetlicy nie odpowiada za dziecko przebywające w szkole, które nie dotrze do świetlicy po lekcjach.
 • Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie
 • zgłoszenia.
 • Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane nauczycielowi świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
 • W przypadku braku pisemnej informacji od rodzica dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 • Dziecko nie będzie wypuszczane ze świetlicy na prośbę telefoniczną.
 • Świetlica czynna jest w dni pracy szkoły w godzinach od 11:45 do 15:00.
 • W uzasadnionych przypadkach czas pracy świetlicy może ulec zmianie za zgodą Dyrektora szkoły. W razie zaistnienia takiego przypadku rodzice/opiekunowie zostaną o tym powiadomieni.
 • Ze świetlicy korzystają uczniowie dojeżdżający oraz uczniowie, których rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki.

II. Cele i zadania świetlicy

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej  opieki wychowawczej po zajęciach lekcyjnych lub w trakcie zajęć jeśli zachodzi taka konieczność w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu oraz stworzenie warunków do nauki własnej i rekreacji.

Do zadań świetlicy należy:

 • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • dbanie o bezpieczeństwo wychowanków oraz przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom;
 • organizowanie nauki własnej i pomocy w nauce;
 • zapewnienie opieki wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwego zachowania w szkole, domu i środowisku lokalnym;
 • wdrażanie do pożytecznego organizowania czasu wolnego;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;

III. Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy. Ich prawa i obowiązki wynikają z potrzeb i zadań świetlicy.

Wychowanek ma prawo do:

 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
 • wyboru zajęć,
 • rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz wsparcia ze strony nauczyciela świetlicy,
 • ubiegania się o udział w reprezentowaniu świetlicy i  szkoły w konkursach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
 • zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy,
 • poszanowania godności osobistej i ochrony przed przemocą.

Wychowanek jest zobowiązany do:

 • przestrzegania ustalonych reguł zachowania w świetlicy,
 • stosowania się do uwag i wskazówek nauczyciela świetlicy,
 • opuszczania świetlicy tylko po zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi świetlicy i  uzyskaniu od niego zgody,
 • przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 • pomagania słabszym,
 • dbania o gry, zabawki i inny sprzęt znajdujący się w świetlicy,
 • porządkowania swojego miejsca pracy i zabawy.

IV. Zadania i obowiązki nauczyciela świetlicy.

 • Przestrzeganie przepisów bhp w świetlicy, stołówce szkolnej oraz boisku szkolnym.
 • Dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków.
 • Kwalifikowanie uczniów do świetlicy.
 • Prowadzenie dokumentacji –miesięczne plany pracy, dziennik zajęć.
 • Współpraca z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami  uczniów.
 • Dbałość o estetykę świetlicy i powierzony sprzęt.

V. Prawa nauczyciela świetlicy szkolnej.

 • W przypadku, gdy wychowanek nie przestrzega ustalonych zasad i reguł oraz notorycznie łamie regulamin świetlicy Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy wychowanków.
 • Sprawy nieregulowane w regulaminie świetlicy, rozpatruje indywidualnie wychowawca świetlicy w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

VI. Zasady opuszczania świetlicy szkolnej przez dziecko.

Na życzenie rodziców dziecko może opuścić świetlicę:

1. Samodzielnie jeżeli:

 • rodzic/opiekun prawny złożył pisemne oświadczenie, które zawiera datę i dokładną godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy w przypadku jednorazowej zgody lub dni tygodnia i dokładne godziny wyjścia dziecka ze świetlicy w przypadku stałej zgody.
 • rodzic/opiekun złożył pisemne oświadczenie, że ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach  w świetlicy).
 • dziecko ukończyło 7 lat.

2. Pod opieką starszego rodzeństwa, jeżeli:

 • dziecko ukończyło 7 lat, a osoba pod opieką której wychodzi ze świetlicy, osiągnęła wiek co najmniej 13 lat i jest pisemnie upoważniona przez rodzica.
 • rodzic/opiekun złożył pisemne oświadczenie, że ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach w świetlicy).

3. Odebrane przez osoby upoważnione:

 • poza rodzicami/opiekunami dziecko ze świetlicy mogą odebrać wyznaczone osoby na podstawie pisemnego upoważnienia rodzica/opiekuna.

4. Na zajęcia dodatkowe, jeżeli:

 • rodzice wyrazili pisemną zgodę na wyjście dziecka ze świetlicy pod opieką wskazanych w upoważnieniu osób, prowadzących zajęcia dodatkowe na terenie szkoły lub poza szkołą oraz podali rodzaj zajęć i nazwę firmy organizującej je.

Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania przez     dziecko świetlicy muszą być przekazane wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodzica piśmie.

5. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka ze świetlicy do godziny 15:00.

6. Procedura gdy rodzic/opiekun nie dopełnia obowiązku odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej.

W przypadku niedopełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych obowiązku odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej do godziny 15.00 i niepoinformowania nauczycieli świetlicy szkolnej o braku możliwości odebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy zostaje wszczęta następująca procedura:

 • Nauczyciel świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi, osobą wskazaną przez rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu wsytuacjach losowych.
 • W przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu z ww. osobami, po 15 minutach od zakończenia pracy świetlicy, nauczyciel świetlicy kontaktuje się telefonicznie z Dyrektorem Szkoły, który podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu (powiadomienie policji).
 • Fakt odebrania dziecka po godzinach pracy świetlicy zostaje odnotowany w dokumentacji, tj. w zeszycie spóźnień i przekazany Kierownikowi Świetlicy, Dyrektorowi Szkoły, pedagogowi szkolnemu i wychowawcy dziecka. Trzy wpisy do zeszytu skutkują rozmową z Dyrektorem Szkoły i pedagogiem szkolnym oraz podjęciem adekwatnych do sytuacji działań.

7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO ODBIERA RODZIC BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.

 • Nauczyciel świetlicy, może odmówić wydania dziecka ze świetlicyw przypadku gdy stan dorosłej osoby zmierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. stan wskazujący na spożycie alkoholu, agresywne zachowanie).
 • Nauczyciel świetlicy wzywa drugiego rodzica/opiekuna lub inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka (wskazaną   w karcie zgłoszenia do świetlicy) i powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu.
 • Jeśli kontakt z drugim rodzicem/opiekunem lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka jest niemożliwy, zostaje powiadomiona policja.

8. PROCEDURA DOTYCZĄCA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19.

 • Do świetlicy mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 • Dzieci mogą być odbierane tylko przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Osoby te w trakcie odbierania dziecka powinny mieć rękawiczki oraz zasłonięte usta i nos (nie dotyczy rodzeństwa przebywającego w tej samej szkole).
 • Opiekę nad dziećmi może sprawować tylko zdrowy wychowawca świetlicy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 • W sali świetlicy znajduje się pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk w miejscu umożliwiającym łatwy dostęp dla dzieci pod nadzorem wychowawcy oraz ulotka dotycząca zasad higieny.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Sala świetlicy wietrzona jest nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci oraz przed przyjęciem dzieci i po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Dzieci podczas zajęć świetlicowych korzystają tylko z własnych przyborów szkolnych, nie ma możliwości korzystania ze wspólnych zasobów świetlicy ani możliwości wymiany pomiędzy dziećmi.
 • W świetlicy niemożliwa jest zabawa z wykorzystaniem drobnych zabawek i gier ze względu na niemożliwość skutecznego ich umycia, uprania czy zdezynfekowania.

Do pobrania:

 

Agendy szkolne

Dla rodziców

Dobre praktyki

Joomla templates by Joomlashine