Polish English German Italian Russian
Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim

Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W MAJDANIE NEPRYSKIM

§1

Postanowienia ogólne
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele  i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
2. Zajęcia świetlicowe przeprowadzane są w grupie wiekowej kl. 0 - VI
3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicowych lub na  boisku szkolnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach (lekcje w terenie).
4. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy.
5. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez nauczyciela świetlicy (dostosowywany
w miarę potrzeb), zatwierdzany przez Dyrektora szkoły i przedstawiany do wiadomości wychowankom i ich rodzicom.

§2

Założenia organizacyjne
1. Godziny pracy świetlicy:

 • Świetlica czynna jest w dni pracy szkoły w godzinach od 11:45 do 15:00.
 • W uzasadnionych przypadkach czas pracy świetlicy może ulec zmianie za zgodą Dyrektora szkoły. W razie zaistnienia takiego przypadku rodzice/opiekunowie zostaną o tym powiadomieni.

2. Zasady uczestnictwa uczniów w zajęciach świetlicy:

 • Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej jest karta zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej wypełniona przez rodziców/opiekunów prawnych według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu.
 • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej składana jest w sekretariacie szkoły co roku w terminie określonym przez Dyrektora szkoły.
 • W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie zapoznają się i akceptują Regulamin świetlicy.
 • W świetlicy szkolnej mogą również przebywać uczniowie skierowani do niej przez Dyrektora lub inną upoważnioną osobę (pracownika szkoły) w wyjątkowej sytuacji np. gdy istnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela lub oczekiwanie dziecka na rozpoczęcie zajęć.

3. Jeżeli dziecko jest pod opieką specjalisty (lekarz, terapeuta, psycholog), rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować pracowników świetlicy o zaleceniach do pracy z dzieckiem.
4. Wykluczenie ucznia z zajęć świetlicy:

 • W przypadku gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, nie szanuje sprzętu i wyposażenia świetlicy, opuszcza bez zgody rodziców/opiekunów zajęcia świetlicowe zostanie wpisana uwaga do dziennika zajęć świetlicy.
 • W przypadku powtarzających się sytuacji niezastosowania się do obowiązującego regulaminu, uczniowie zgłoszeni będą do wychowawcy klasy w celu wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji oraz powiadomienia/wezwania rodziców/opiekunów.
 • Notoryczne niewłaściwe zachowanie wpłynie na obniżenie oceny z zachowania ucznia i usunięcie z listy uczestników świetlicy.
 • Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.

5. Zasady opuszczania i odbierania ucznia ze świetlicy:

 • Dziecko ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie lub osoba przez nich upoważniona. W przypadku, gdy dziecko samo wraca do domu po zakończeniu zajęć w świetlicy rodzice/opiekunowie składają stosowne oświadczenie o tym na początku roku szkolnego.
 • Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice we wniosku o przyjęcie dziecka na świetlicę.
 • Wszelkie zmiany dotyczące opuszczenia świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do świetlicy w formie pisemnej podpisanej przez rodzica/opiekuna lub telefonicznie do sekretariatu szkoły. W przypadku braku takiej informacji od rodziców/opiekunów dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 • Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które nie zgłosiło się na świetlicę.

6. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie szkoły, rodzice/opiekunowie pisemnie powiadamiają o tym nauczyciela świetlicy (jak również o zaistniałych zmianach np. godziny zajęć). Dzieci wychodzą na te zajęcia samodzielnie.
7. Osoba odbierająca dziecko wcześniej ze szkoły ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi świetlicy.
8. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy szkolnej po dostarczeniu pisemnej deklaracji rodziców/opiekunów z informacją o wypisaniu dziecka lub po wykluczeniu go z uczestnictwa w jej zajęciach.
9. Świetlica nie odpowiada za zaginięcie czy zniszczenia własności dziecka nie powstałe z winy placówki.

§3

Cele i zadania świetlicy szkolnej
1. Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
2. Zadania świetlicy szkolnej:

 • Zapewnienie opieki uczniom po zajęciach odbywających się na terenie szkoły  w czasie godzin pracy świetlicy.
 • Pomoc w nauce, odrabianiu prac domowych oraz tworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań oraz zdolności.
 • Tworzenie odpowiednich warunków rozwoju uczniów.
 • Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez aktywność ruchową uczniów.
 • Dbałość o aktywność plastyczną i muzyczną uczniów.
 • Dbałość o wychowanie patriotyczne i społeczne wychowanków.
 • Prowadzenie współpracy z rodzica/opiekunami, wychowawcami klas, pedagogiem, logopedą i pielęgniarką szkolną w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

§4

Obowiązki i prawa uczestnika świetlicy.
1. Obowiązki:

 • Zastosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy.
 • Poszanowanie sprzętu, pomocy naukowych i gier, z których korzystają w czasie zajęć tylko za zgodą wychowawcy świetlicy.
 • Po zakończonych zajęciach pozostawienie miejsca pracy lub zabawy w odpowiednim porządku.
 • Opuszczenie świetlicy podczas przerwy (w tym czasie pomieszczenie jest wietrzone) i niezwłocznego powrócenia do niej po przerwie.
 • Pozostawianie odzieży wierzchniej w szatni.
 • Ustawianie tornistra w miejscu nie utrudniającym komunikacji.
 • Zachowywać się w sposób kulturalny w stosunku do innych osób a w szczególności nie zakłócać pracy innym poprzez swoje hałaśliwe zachowanie.
 • Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek (po zakończeniu zajęć) przebywać w świetlicy.

2. Prawa:

 • Uzyskanie pomocy w czasie odrabiana zadań domowych.
 • Zwracanie się do wychowawcy z problemami szkolnymi, uczniowskimi, osobistymi i rodzinnymi.
 • Korzystanie z wyposażenia świetlicy za zgodą prowadzącego zajęcia.
 • Uczestnictwo we wszystkich organizowanych zajęciach i zabawach.
 • Uzyskanie życzliwego i odpowiedniego traktowania, swobody do wyrażania myśli i przekonań.

§5

Procedura w przypadku gdy rodzic/ opiekun prawny nie dopełnia obowiązku odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej

 • Wychowawca świetlicy szkolnej wykonuje telefon do rodziców/ opiekunów prawnych bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka z informacją o konieczności natychmiastowego odbioru dziecka. Fakt późnego odebrania dziecka zostanie odnotowany w dokumentacji i przekazany Dyrektorowi szkoły i wychowawcy dziecka.
 • Wychowawca świetlicy szkolnej próbuje nawiązać kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi w odstępstwie czasowym (do 60min.). Wychowawca świetlicy sporządza właściwą notatkę i o całej sytuacji informuje Dyrektora szkoły.
 • W przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi we wniosku (nie odbierają telefonu, nie ma informacji dlaczego nie zjawili się w szkole, nie ma informacji o spóźnieniu) wychowawca świetlicy wykonuje telefon na policję i zgłasza zaistniały fakt. Wychowawca świetlicy oczekuje na przyjazd policji a następnie wykonuje zalecenia policji.

Dwukrotne nieusprawiedliwione nieodebranie dziecka ze świetlicy o czasie daje skutek natychmiastowego skreślenia ucznia z listy podopiecznych świetlicy, o czym rodzice zostaną poinformowani na piśmie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01września 2015 r.

Do pobrania:

Poprawiono: sobota, 11, listopad 2017 10:31

Agendy szkolne

Dla rodziców

Dobre praktyki

Joomla templates by Joomlashine